• Chia sẻ
  • Huấn luyện an toàn và việc cấp chứng chỉ

Huấn luyện an toàn và việc cấp chứng chỉ

Huấn luyện an toàn hiện nay đang là một trong những khá học bắt buộc đối với một số cá nhân có trách nhiệm đối với những vấn đề liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động.

Việc tham gia các khóa huấn luyện an toàn sẽ giúp cho các cá nhân này có đủ các kiến thức cần thức cần thiết liên quan đến công việc của mình. Ngoài ra thì việc học các khóa này cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận do nơi đào tạo cung cấp.

Các cá nhân tham gia khóa huấn luyện an toàn sẽ được chia ra làm những nhóm học riêng nhằm có thể được cung cấp các kiến thức liên quan đến trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của họ.

Nhóm bao gồm những người làm công tác quản lí. Đây là những cá nhân nắm giữ vị trí đầu não của các nơi có hoạt động sản xuất công nghiệp, các cơ quan nhà nước,… Thời lượng học của nhóm này sẽ là 16 giờ. Sau khi hoàn thành khóa học, vượt qua bài kiếm tra thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp có giá trị trong vòng hai năm.

Nhóm gồm những người có các công tác, nghiệp vụ về quản lí các vấn đề liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động thì sẽ có những thay đổi khác. Vì đặc thù công việc nên thời lượng và kiến thức học của họ sẽ nhiều hơn nhóm trên. Với thời gian là 48 giờ và sau khi hoàn thành bài kiểm tra thì được cấp bằng tốt nghiệp với giá trị trong vòng 5 năm.

Nhóm bao gồm  người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định thì cũng sẽ có một lượng kiến thức và thừoi gian học khác nhau. Với thời lượng là 30 giờ, vượt qua bài kiểm tra thì sẽ được cấp bằng có giá trị trong vòng 5 năm.

Và nhóm cuối là người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. Họ cần học trong 16 giờ với những kiến thức cần thiết. Và sau khi hoàn thành bài kiểm tra họ sẽ được cấp chứng nhận có giá trị trong vòng 1 năm.