• Doanh nghiệp
  • Quy định về việc chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc

Quy định về việc chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc

Không ít doanh nghiệp tư nhân có giám đốc là người được thuê để quản lý. Việc chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc là một trong những quyền mà pháp luật quy định riêng cho doanh nghiệp tư nhân. Cụ thể quy định này như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu sau đây nhé.

Với những khó khăn trong việc thành lập doanh nghiệp thì bạn có thể lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Bởi thực tế thì dịch vụ này đang nhận được rất nhiều lựa chọn của mọi người khi có nhu cầu làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Quy định về việc chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc

Nếu trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc để thay mình quản lý doanh nghiệp tư nhân thì nó có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?Liệu vấn đề này được pháp luật quy định như thế nào?

- Theo quy định trong luật Doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thuê người làm giám đốc quản lý thay mình các hoạt động của doanh nghiệp tư nhân. Nhưng, với trường hợp này thì người chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vẫn là chủ doanh nghiệp tư nhân chứ không phải là giám đốc được thuê đó.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể thực hiện ủy quyền cho người khác thực hiện các chức năng và nhiệm vụ nhất định . Đối với các quan hệ giữa chủ doanh nghiệp tư nhân với người được thuê làm giám đốc sẽ được căn cứ theo các quy định được ký kết trong hợp đồng thuê hay hợp đồng ủy quyền. Vì thế, nếu người giám đốc được thuê thực hiện các công việc trái với quy định nêu trong hợp đồng thì sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những vấn đề mà mình gây ra.

Trách nhiệm của người được thuê làm giám đốc

Khi chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc thì người được thuê hay ủy quyền làm giám đốc sẽ được quy định với các công việc như sau:

- Thời gian ủy quyền để làm giám đốc thay có thể dài hay ngắn tùy theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp tư nhân.

- Giám đốc được ủy quyền phải thực hiện đúng theo công việc được ủy quyền và báo cáo tình hình công việc cho chủ doanh nghiệp tư nhân được biết.

- Nếu cần thiết thì giám đốc được ủy quyền phải thông báo với bên thứ ba về việc thời gian hay phạm vi thực hiện các ủy quyền đó như thế nào.

- Có trách nhiệm giữ gìn và đảm bảo bí mật thông tin về tài liệu và các bí mật kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

- Trong quá trình thực hiện ủy quyền làm Giám đốc doanh nghiệp tư nhân thì người giám đốc phải có trách nhiệm bàn giao lại cho chủ doanh nghiệp tài sản cũng như lợi ích mà mình đã tạo ra trong quá trình làm giám đốc theo quy định của pháp luật hoặc theo các thỏa thuận được ký kết ban đầu.

- Đối với trường hợp người giám đốc được ủy quyền để quản lý doanh nghiệp tư nhân thay cho chủ doanh nghiệp có các hành vi vi phạm quy định được ban hành trong quy định của pháp luật thì sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với những gì mình gây ra.

Với vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân thuê giám đốc thì không còn là điều xa lạ nữa. Đó là một trong những quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân để có thể đảm bảo là hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách thuận lợi nhất.